องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายบุญเกิด นิลขาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 096-1672959
- ว่าง -
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสมเพชร สิทธิ์น้อย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 081-0395980
group ฝ่ายสภา
นายประเทือง โสภา
ประธานสภา อบต.
โทร : 084-5232782
นายเชาวรัตย์ นิลขาว
รองประธานสภา อบต.
โทร : 089-7619285
นายธนกร เอี่ยมจุ้ย
สมาชิกอบต.หมู่ 1 ต.ภูมิ
โทร : 064-4079980
นายวินัย จันทรคณา
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ภูมิ
โทร : 065-0294505
นายวินิช แพรศรีทอง
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ภูมิ
โทร : 086-2053391
นางสาววิรัญชนา คล้ายจริง
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ภูมิ
โทร : 082-0288135
นางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์
สมาชิกอบต.หมู่ 2 ต.ห้วยเขน
โทร : 087-1957992
นายนที บุญอินทร์
สมาชิกอบต.หมู่ 3 ต.ห้วยเขน
โทร : 088-1444953
นางใกล้รุ่ง สุริโย
สมาชิกอบต.หมู่ 4 ต.ห้วยเขน
โทร : 089-5689388
นายเสน่ห์ บัวทุ่งน้อย
สมาชิกอบต.หมู่ 5 ต.ห้วยเขน
โทร : 090-6815533
group ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายศิรวิทย์ รักมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
โทร : 085-4377553
นางสาวภควรรณ แซ่เล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-5997891
นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2043843
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
group สำนักปลัด
นายศิรวิทย์ รักมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 099-2710699
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
โทร : 085-4377553
นางสาวภควรรณ แซ่เล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-5997891
นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 083-7914859
- ว่าง -
นิติกร (ปก./ชก.)
นางสาวพนิดา ไล้เลิศ
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
โทร : 090-0587436
นางสาวแป้ง เรืองเวช
นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.)
โทร : 087-7326678
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางรัตน์ดา อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090-9358749
นางสมัย สุวรรณรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 081-3249672
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง)
ว่าง
คนงาน
นายสุเทพ พรหมจันทร์
นักการภารโรง
นายธนพัฒน์ ธุระกิจ
นักการภารโรง
นางสาวเกษราภรณ์ หนูโชติ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
นางสาวจีราภรณ์ ทองอุบล
คนงานทั่วไป
นายบุญสม วันโม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นายสุนันท์ จันทมาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาวเต็มดวง เหล่าสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาววลัยลักษณ์ โสภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติพันธ์ มาชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
group กองคลัง
นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2043843
นางสาวถนิมรัตน์ บุญจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
โทร : 094-4365023
นางสรินยา ศรีเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 088-2751649
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางปุณณดา บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
โทร : 084-8227010
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวพัชญาภา มีอุดร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฏา หมีสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองช่าง
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นางสาวชญาน์นันท์ รุ่งแจ้ง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 081-0453222
นายศุภฤกษ์ คล้ายแก้ว
พนักงานจ้างเหมา
นายวราชัย ยังแช่ม
พนักงานจ้างเหมา
นายอภิชาติ สายกลาย
พนักงานจ้างเหมา
นายพิเชษฐ ทองอุบล
พนักงานจ้างเหมา
นายอธิวัฒน์ พันลำ
พนักงานจ้างเหมา
นายเฉลิมชัย ถี่ป้อม
พนักงานจ้างเหมา
group กองการศึกษา-ศาสนาและวัฒนธรรม
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการ แทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทร : 085-4377553
นายโสภณ จงราช
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
โทร : 090-5974346
นางทิพาวารี โพระฎก
ครูชำนาญการ
โทร : 084-8142897
นางสมปอง บุญปั้น
ครูชำนาญการ
โทร : 098-3319844
นางสาววรรณา จิอู๋
ผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีทักษะ)
โทร : 0801172293
นายถาวร สันนา
คนงาน
นางสาวศุภาวรรณ นิลวงษ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวนงนุช มณีขวัญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group กองสวัสดิการสังคม
นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 098-4294153
นางสาวศิริกานดา สินประเสริฐรัตน์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทร : 098-4294153
นางสาวสุวรรณี พิมสอน
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน
โทร : 080-5053796
- ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิธินาถ สุขอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวกลิ่นแก้ว ช้างทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
group หน่วยตรวจสอบภายใน
- ว่าง -
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ
group กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
นายธวัช ฉิมจิ๋ว
กำนันตำบลภูมิ
โทร : 085-7256860
นายเก้า พงศ์อายุกูล
กำนันตำบลห้วยเขน
โทร : 081-0458338
นายกู้เกียรติ แก่นแก้ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลภูมิ
โทร : 089-4370589
นายจำรอง นิลขาว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ตำบลห้วยเขน
โทร : 081-8402794
นายมนัส กลางสอน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลภูมิ
โทร : 093-2672456
นางสาวรัชฏาภรณ์ สินประเสริฐรัตน์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2 ตำบลห้วยเขน
โทร : 085-2680787
นายจุล ชูสกุล
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลภูมิ
โทร : 093-2379073
นายรัก ฉิมจิ๋ว
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 ตำบลห้วยเขน
โทร : 093-2988119
นายสุวรรณ ศรีทอง
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ตำบลภูมิ
โทร : 081-2845000
นางทัศนี บุญอินทร์
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5 ตำบลห้วยเขน
โทร : 091-4915654