messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
folder กฎหมาย
กฎบัตรการตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลภูมิ อาเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร วัตถุประสงค์ อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของหน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 292
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 359
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 363
1 - 4 (ทั้งหมด 4 รายการ) 1

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ