องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 68
เมื่อวาน 397
เดือนนี้ 3,349
เดือนที่แล้ว 6,495
ทั้งหมด 35,666

folder วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น


"คุณภาพชีวิตดีมีสุข  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมดุล พัฒนาการเกษตร และการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน"

19 มีนาคม 2563

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น


1. เสริมสร้างการพัฒนาเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มีความรู้ เข้าใจในการทำการเกษตร
2. บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรย์อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน ในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน เป็นสากล
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชิวิจตให้ประชาชน อยู่ดีมีสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ
28 สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ อบต.


ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารการบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งหวังความเป็นเลิศ

19 มีนาคม 2563
วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

1. เสริมสร้างการพัฒนาเรียนรู้ด้านการเกษตรให้มีความรู้ เข้าใจในการทำการเกษตร
2. บริหารจัดการน้ำ ดิน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้มีความอุดมสมบูรย์อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในชุมชนให้ครอบคลุมในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
4. ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ในโรงเรียน ในชุมชน ให้ได้มาตรฐาน เป็นสากล
5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชิวิจตให้ประชาชน อยู่ดีมีสุข ทั้งร่างกายและจิตใจ
28 สิงหาคม 2563

ยุทธศาสตร์ อบต.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวจากฐานการเกษตรและฐานชุมชนที่เข้มแข็ง

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างสังคมและคุณภาพชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาขีดความสามารถทางการบริหารการบริการสู่สากล

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาและระบบการจัดการเรียนรู้ให้หลากหลายเพื่อมุ่งหวังความเป็นเลิศ

19 มีนาคม 2563

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

"คุณภาพชีวิตดีมีสุข  สิ่งแวดล้อมธรรมชาติสมดุล พัฒนาการเกษตร และการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน"

19 มีนาคม 2563

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารหน่วยงาน

(นางชูศรี  พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ