องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 33
folder บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
การแบ่งงานภายในของ อบต. ภูมิ แบ่งเป็น 1 สำนัก 4 กอง คือ 1. สำนักปลัด อบต. 2. กองคลัง 3. กองช่าง 4. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 5. กองสวัสดิการสังคม โดยแต่ละส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และมีปลัด อบต. เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง ซึ่งงานของแต่ละส่วนราชการที่ปฏิบัติมี ดังนี้ สำนักปลัดองค์การส่วนตำบล มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 7 งาน คือ 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานนโยบายและแผน 3) งานกฎหมายและคดี 4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 5) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 6) งานส่งเสริมการเกษตร 7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กองคลัง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 4 งาน คือ 1) งานการเงิน 2) งานบัญชี 3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองช่าง มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 3 งาน คือ 1) งานก่อสร้าง 2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 3) งานสาธารณูปโภค กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 4 งาน คือ 1) งานบริหารการศึกษา 2) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3) งานส่งเสริมกิจการโรงเรียo 4) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กองสวัสดิการสังคม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน 3 งาน คือ 1) งานสังคมสงเคราะห์ 2) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี 3) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888