องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตำบล
ภูมิ
อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร

 

 

 

 
ยินดีต้อนรับสู่องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ “ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 135
เดือนนี้ 5,683
เดือนที่แล้ว 9,687
ทั้งหมด 53,670

folder บทบาทหน้าที่
บทบาทหน้าที่ สำนัก/กอง ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ

การแบ่งงานภายในของ อบตภูมิ แบ่งเป็น 1 สำนัก 4 กอง คือ

1.   สำนักปลัด อบต.

2.   กองคลัง

3.   กองช่าง

4.   กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 5.   กองสวัสดิการสังคม

โดยแต่ละส่วนราชการมีหัวหน้าส่วนดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติราชการ และมีปลัด อบต

เป็นผู้บังคับบัญชาดูแลการปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง  ซึ่งงานของแต่ละส่วนราชการที่ปฏิบัติมี ดังนี้

สำนักปลัดองค์การส่วนตำบล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน  7  งาน คือ

1) งานบริหารทั่วไป

2) งานนโยบายและแผน 

3) งานกฎหมายและคดี

4) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

5) งานกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

6) งานส่งเสริมการเกษตร

7) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  

กองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน  4  งาน คือ 

1) งานการเงิน

2) งานบัญชี

3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

4) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

  กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน  3  งาน คือ

1) งานก่อสร้าง

2) งานออกแบบและควบคุมอาคาร

3) งานสาธารณูปโภค

 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน  4  งาน คือ

1) งานบริหารการศึกษา

2) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

3) งานส่งเสริมกิจการโรงเรียo

4) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 กองสวัสดิการสังคม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบ จำนวน  3  งาน คือ

1) งานสังคมสงเคราะห์

2) งานส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสตรี

3) งานสวัสดิการและพัฒนาชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ผู้บริหารองค์กร
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
(นางชูศรี พงศ์อายุกูล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ