องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group กองคลัง
นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางสาวถนิมรัตน์ บุญจันทร์
นักวิชาการพัสดุ
นางสรินยา ศรีเนตร
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
โทร : 088-2751649
-ว่าง-
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ปง./ชง.)
นางปุณณดา บัวทอง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
-ว่าง-
เจ้าพนักงานพัสดุ (ปง./ชง.)
นางสาวสุพัตรา ยอดยิ่ง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
-ว่าง-
คนงาน
นางสาวพัชญาภา มีอุดร
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายเจษฏา หมีสังข์
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาวณัฏฐ์ชาวีร์ มีสมสัตย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ