messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่
รายละเอียด : สํานักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.) ได้ดําเนินโครงการส่งเสริมและ คุ้มครองสิทธิคนพิการ โดยมีกิจกรรมการผลักดันการจัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการเป็น กิจกรรมหนึ่งที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนและกระตุ้นให้หน่วยงาน/องค์กรภาครัฐ/ภาคเอกชน/สถานประกอบการ จัดทําสิ่งอํานวยความสะดวกให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนด ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่กำหนดให้คนพิการมีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้และเพื่อให้สิ่งอํานวยความสะดวกในอาคารสถานที่ที่หน่วยงานทั้งภาครัฐและ ภาคเอกชน สถานประกอบการ ได้จัดให้คนพิการสามารถใช้ประโยชน์และเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกและ ปลอดภัย ทําให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น
ผู้โพส : admin

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ