ชื่อเรื่อง : ซื้อตลับหมึก SAMSUNG D๑๐๕L จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง