ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง