ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา จำนวน ๒๑ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง