ชื่อเรื่อง : ซื้อผงหมึกถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ SHARP รุ่น AR-๕๗๓๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง