ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง