ชื่อเรื่อง : ซื้อข้อต่อสี่ทางฉาก พีวีซี ขนาด ๖ หุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง