ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ กิจกรรมประกอบอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง