ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใสใจเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง