ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง