ชื่อเรื่อง : ซื้อแปรงสีฟันเด็กพร้อมยาสีฟัน ตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง