ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชนภูมิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง