ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง