ชื่อเรื่อง : จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐ x ๑๕๐ เซนติเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง