ชื่อเรื่อง : จ้างทำตรายาง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง