ชื่อเรื่อง : ซื้อลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยเรียบ จำนวน ๑๐ ลูกบาศก์เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง