ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสวัสดิการสังคม จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง