ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง