ชื่อเรื่อง : ซื้อนมยู เอช ที รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี จำนวน ๒๘๘ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง