ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๒๓ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง