ชื่อเรื่อง : จ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็ก ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ ของศูนย์พัฒนาเด็ฏเล็กชุมชนภูมิวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง