ชื่อเรื่อง : จ้างขยายเสริมถนนและลงลูกรังสายเรียบลำได จากนานายเฉลี่ย คงคะชาติ ไปนานายมนัส กลางสอน หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ พร้อมป้ายโครงการ ๑ แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง