ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุตามโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง