ชื่อเรื่อง : ซื้อวัตถุดิบสำหรับฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านอาชีพแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ?กิจกรรมประกอบทำอาหาร? โดยวิธีเฉพาะเจาะจง