ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กปฐมวัย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง