ชื่อเรื่อง : จ้างจัดทำป้าย ขนาด ๑ x ๒ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง