ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง ท่อดูดน้ำดับเพลิง ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง