ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง