ชื่อเรื่อง : ซื้อผงหมึกสีดำ สำหรับเครื่องพิมพ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๕-๐๑๘๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง