ชื่อเรื่อง : ซื้อผงหมึก จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง