ชื่อเรื่อง : ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากนานายเฉลี่ย คงคะชาติ ไปนานางฉลวย พรมประเสริฐ หมู่ที่ ๑ บ้านบางลำภู ตำบลภูมิ จำนวน ๒ ช่วง หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๔๒๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ข้าง องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร พร้อมป้ายโครงการ 1 แห่ง(รายละเอียดตามแบบแปบนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด)