ชื่อเรื่อง : จ้างทำอาหารกลางวันและอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ผู้นำสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง