messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อแมกเนติก S?T21 200-240v จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างจ้างเสริมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น บริเวณสุดเขตถนน คสล.ถึงฝายใหญ่ประตูน้ำ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างเสริมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น บริเวณนานางฉลวย พรหมประเสริฐ ถึงนานายเจริญ เอี้ยงลี่ หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องเลื่อยยนต์ ชนิดเครื่องยนต์เบนซิน ๒ จังหวะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางปากบ่อ ๖ นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า ๕๐-๑๒๐ เมตร ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๓ ลบ.ม./ชม.(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) สำหรับงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์(Ink Tank Printer) สำหรับงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 3
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ AV โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๕ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อจ้างทำตรายาง สัญลักษณ์ช้าง จำนวน ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๐ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อถังสูงเหล็กทรงแซมเปญพร้อมติดตั้งบริเวณบ้านนางสาวจริยา สินประเสริฐรัตน์ หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฯหรือตามแบบที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อถังสูงเหล็กทรงแชมเปญพร้อมติดตั้ง บริเวณอนามัยเก่าตำบลภูมิ หมู่ ๓ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ(รายละเอียดตามแบบมาตรฐานฯ หรือตามแบบแปลนที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างเสริมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่น บริเวณนานางสมควร แสงไชย ถึงนานางเกื้อกูล จงกล หมู่ที่ ๔ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ (รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed ซื้อตลับหมึกสีดำสำหรับเครื่องถ่ายเอกสารหมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๗-๖๔-๐๐๐๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างจ้างล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศพร้อมซ่อมเปลี่ยนแค๊ปพัดลมและเช็คเติมน้ำยาแอร์ ยี่ห้อ Mitsubishi (หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๗-๐๐๒๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 29 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเสริมดินพร้อมลงลูกรังบดอัดแน่นบริเวณประตูน้ำนานายนารายณ์ ตาจันทร์ ถึงนานายปราโมท สีดี หมู่ที่ ๑ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายประสิทธิ์ นนทรีย์ ไปเมรุวัดห้วยเขน หมู่ที่ ๒ ตำบลห้วยเขน อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตรฯ(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิ กำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๕๖-๐๐๕๘ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมแซมรถยนต์หน่วยพยาบาลการแพทย์ฉุกเฉิน ยี่ห้อ Toyota Vigo หมายเลขทะเบียน กง ๗๖๖๐ พิจิตร หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๖-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างออกแบบงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง/ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ค.ส.ล. จำนวน ๔ โครงการ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๙๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๒๐๙ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำภาเรียนที่ ๒/๒๕๖๖ นมพาสเจอร์ไรส์ รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซี.ซี. จำนวน ๑.๔๔๑ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลาง ยี่ห้อ NISSAN หมายเลขทะเบียน กจ ๖๒๕๘ พิจิตร (หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๙-๐๐๐๓) จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อมาตรน้ำ ขนาด ๑/๒ นิ้ว จำนวน ๑๐ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อซัมเมอร์สสูบน้ำขนาด ๒ นิ้ว ๒ แรงม้า เพื่อดำเนินการซ่อมแซมระบบประปา หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ เพื่อนำมาซ่อมแซมระบบประปา และแก้ไขปัญหาให้ประชาชน หมู่ที่ ๕ ตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พจ.ถ. ๗๑-๐๐๓ สายทางเข้าวัดห้วยเขน - บ้านวังตะกู หมู่ที่ ๓,๔ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ช่วงจากบ้านนายจรัญ ญาณกิจ ถึงบริเวณศาลเจ้าพ่อห้วยเขนฯ(รายละเอียดตามแบบแปลนและประมาณการที่ อบต.ภูมิกำหนด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ (ตามรายละเอียดแนบท้าย) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลอำเภอบางมูลนาก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ สำหรับเครื่องพิมพ์หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๑๖-๖๓-๐๑๐๕ และ ๔๑๖-๖๓-๐๑๕๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อนมยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๗,๙๙๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อนมยู.เอช.ที. รสจืด ชนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๑,๑๕๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อนมยู.เอช.ที. รสจืด ขนาด ๒๐๐ ซีซี. จำนวน ๕๔๙ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๑๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างทำอาหารกลางวัน ๒ มื้อ , อาหารว่างและเครื่องดื่ม ๔ มื้อ ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑ x ๒.๗ เมตร จำนวน ๑ ผืน ตามโครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างจัดจ้างทำป้ายไวนิลพระบรมฉายาลักษณ์ ร.๑๐ (ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐ เมตร) จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed ซื้อผ้าผูกประดับ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
1 - 50 (ทั้งหมด 1128 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ