messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง
นายธีรศักดิ์ สินสวาท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 085-0515888
นายบุญเกิด นิลขาว
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 096-1672959
- ว่าง -
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
นางสมเพชร สิทธิ์น้อย
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 081-0395980
group ผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายศิรวิทย์ รักมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 0992710699
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
โทร : 085-4377553
นางสาวภควรรณ แซ่เล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-5997891
นางสาวจิณณพัต เปี่ยมปรีชา
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร : 086-2043843
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
โทร : 085-4377553

× องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ