องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group สำนักปลัด
นายศิรวิทย์ รักมงคล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
โทร : 099-2710699
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
โทร : 085-4377553
นางสาวภควรรณ แซ่เล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-5997891
นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 083-7914859
- ว่าง -
นิติกร (ปก./ชก.)
นางสาวพนิดา ไล้เลิศ
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
โทร : 090-0587436
นางสาวแป้ง เรืองเวช
นักวิชาการสาธารณสุข (ชก.)
โทร : 087-7326678
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางรัตน์ดา อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090-9358749
นางสมัย สุวรรณรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 081-3249672
ว่าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง)
ว่าง
คนงาน
นายสุเทพ พรหมจันทร์
นักการภารโรง
นายธนพัฒน์ ธุระกิจ
นักการภารโรง
นางสาวเกษราภรณ์ หนูโชติ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
นางสาวจีราภรณ์ ทองอุบล
คนงานทั่วไป
นายบุญสม วันโม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นายสุนันท์ จันทมาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาวเต็มดวง เหล่าสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาววลัยลักษณ์ โสภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติพันธ์ มาชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวกลิ่นแก้ว ช้างทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ