องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ info_outline ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร
group สำนักปลัด
นางสาวสมศรี ชื่นปาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ว่าที่ร้อยเอกวสันต์ จิตรักวงศ์สกุล
รองปลัดองค์การบริหารส่วตำบลภูมิ
โทร : 085-4377553
นางสาวภควรรณ แซ่เล้า
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร : 091-5997891
นางสาวพนิดา ไล้เลิศ
นักทรัพยากรบุคคล (ปก./ชก.)
โทร : 090-0587436
นายปฐมนพดล พันธ์ใจธรรม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
โทร : 083-7914859
นางสาวอาจรีย์ มาลา
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
โทร : 094-6269842
นายประสิทธิ์ นวลกุ้ง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปง./ชง.)
โทร : 089-6676335
- ว่าง -
นิติกรชำนาญการ
-ว่าง-
เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปง./ชง.)
นางรัตน์ดา อุ่นเจริญ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
โทร : 090-9358749
นางสมัย สุวรรณรัฐ
เจ้าพนักงานธุรการ (ลูกจ้างประจำ)
โทร : 081-3249672
นายวราชัย ยังแช่ม
พนักงานขับรถยนต์
นายสุเทพ พรหมจันทร์
นักการภารโรง
นายธนพัฒน์ ธุระกิจ
นักการภารโรง
นางสาวเกษราภรณ์ หนูโชติ
คนงานทั่วไป (ปฏิบัติงานกู้ชีพ)
นางสาวจีราภรณ์ ทองอุบล
คนงานทั่วไป
นายบุญสม วันโม้
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นายสุนันท์ จันทมาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาวเต็มดวง เหล่าสูงเนิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ(พนักงานหน่วยกู้ชีพ)
นางสาววลัยลักษณ์ โสภา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายกิตติพันธ์ มาชื่น
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข